Obchodné podmienky

1. IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI

 
1.1 Predávajúci:
 
Obchodné meno: Tamás Szép
Právna forma: Živnosť
Sídlo: Eötvösova 2668/36, 945 01 Komárno
IČO: 44 008 538
 
Číslo živnostenského registra: 410-19570
(ďalej ako „predávajúci“)
 
Zodpovedný vedúci: Tamás Szép
Kontakt: info@paracordnaramky.sk
 
1.2 Kontaktné údaje:
 
Telefónne číslo: +421 908 379 081
E-mail: info@paracordnaramky.sk
 
1.3 Adresa, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu, vrátiť zakúpený tovar, podať sťažnosť alebo iný podnet: 
 
Tamás Szép
Eötvösova 2668/36 
945 01 Komárno
Slovenská republika
 
1.4 Orgán dozoru:
 
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Nitre pre Nitrianský kraj
Staničná 9, 949 01 Nitra
tel.: 037/7720216
e-mail: nr@soi.sk
 
2. ÚVODNÉ USTANOVENIA
 
2.1 Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "VOP") je jasne a zrozumiteľne informovať kupujúceho a poskytnúť mu všetky potrebné informácie pred uzavretím zmluvného vzťahu a zároveň ho poučiť o práve na odstúpenie od zmluvy a o reklamačnom poriadku.
 
2.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu www.paracordnaramky.sk.
 
2.3 V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občianskym zákonníkom a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 
3. VYMEDZENIE POJMOV
 
3.1 Prevádzkovateľom elektronického/internetového obchodu (e-shopu) je Tamás Szép so sídlom: Eötvösova 2668/36, 945 01 Komárno, IČO: 44 008 538
 
3.2 Predávajúcim je Tamás Szép so sídlom: Eötvösova 2668/36, 945 01 Komárno, IČO: 44 008 538
 
3.3 Kupujúcim (objednávateľom) sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú prostredníctvom elektronického systému obchodu www.paracordnaramky.sk a ktorej kúpený tovar alebo poskytnuté služby neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo ktorá nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 
3.4 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru alebo služby z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný elektronickým systémom obchodu.
 
3.5 Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho s využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu a pod.
 
3.6 Zmluvou, predmetom ktorej je predaj tovaru sa na účely týchto VOP rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda vec za odplatu, najmä kúpna zmluva a zmluva o dielo alebo zmluva, ktorej predmetom je predaj tovaru aj poskytnutie služby.
 
3.7 Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
 
4. POSTUP VYTVÁRANIA OBJEDNÁVKY A UZAVRETIA ZMLUVY
 
4.1 Kupujúci si môže cez e-shop objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo „DO KOŠÍKA“.
 
4.2 Pred uzatvorením zmluvy, skôr ako kupujúci odošle objednávku, poskytne predávajúci kupujúcemu všetky zákonom požadované informácie (Informácie poskytované pred uzavretím zmluvy).
 
4.3 Kupujúci následne vyplní fakturačné / dodacie údaje, vyberie spôsob dopravy a platby a zašrktne súhlas s týmito obchodnými podmienkami.
 
4.4 Vytvorená objednávka bude zaregistrovaná v systéme, o čom bude kupujúci informovaný e-mailovým oznámením.  Obsahom e-mailové oznámenia budú aj nasledujúce informácie:
 
hlavné vlastnosti tovaru alebo služby;
celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovné;
výslovný súhlas so začatím zhotovovania veci na zákazku pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
všeobecné obchodné podmienky.
 
4.5 Pre odoslanie záväznej objednávky je potrebné, aby kupujúci stlačil tlačidlo/funkciu s názvom „potvrdiť objednávku“, čím kupujúci výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu, ako aj to, že bol oboznámený so všeobecnými obchodnými podmienkami.
 
4.6 Predávajúci následne zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu záväzné potvrdenie o uzavretí zmluvy. Potvrdenie bude obsahovať:
 
a)  informácie poskytované pred uzavretím zmluvy a
b) potvrdenie o výslovnom súhlase kupujúceho so začatím zhotovovania veci na zákazku pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy vrátane vyhlásenia o s tým súvisiacom poučení.
 
4.7 Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu. 
 
4.8 Všetky prijaté objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné. Zmluva, predmetom ktorej je predaj tovaru, vzniká na základe elektronického potvrdenia objednávky v systéme predávajúcim.
 
4.9 Zmena obsahu objednávky sa považuje za nový návrh zmluvy a zmluva vzniká až elektronickým potvrdením objednávky v systéme predávajúcim predávajúcim.
 
4.10 Z uvedenej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť dohodnutý tovar alebo službu kupujúcemu riadne a včas dodať a kupujúcemu povinnosť dohodnutý tovar alebo službu prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.
 
5. STORNO OBJEDNÁVKY
 
5.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
 
5.1.1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.
 
5.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho
 
5.2.1 Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
 
v prípade objednávky, ktorú nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.);
kľúčový materiál pre zhotovenie tovaru sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena;
v prípade technické zlyhania, poruchy portálu e-shopu, v prípade zjavnej chyby v písaní a počítaní a inej zrejmej nesprávnosti;
v prípade vypredania zásob;
 
V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.
 
6. CENA TOVARU
 
6.1 Cena tovaru je konečná, uvádzaná v mene: EUR.
 
6.2 Zľavy/Akcie/Výhody
Zľavy/Akcie/Výhody platia  v súlade s ich podmienkami výlučne od a do uvedeného dátumu danej zľavy/akcie/výhody alebo do vypredania zásob. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak platí, že jednotlivé zľavy/akcie/výhody nie je možné vzájomne kombinovať. Pri mimoriadnych akciách typu Black Friday, Happy Hour, Čierny víkend sa zľavy taktiež kumulovať nedajú. Výška zľavy počas týchto akcií je platná a účtovaná len vtedy, keď budú splnené podmienky v popise týchto mimoriadnch akciách.
 
6.3 Darček
V prípade, že ste k tovaru dostali darček (bez akejkoľvek platby, t.j. za 0,- eur) Prípadná reklamácia sa na darček nevzťahuje. Nie je to predaný tovar. Spoločnosť si ohľadom dodania darčeku vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch, ako aj právo jeho dodania do vyčerpania zásob. Ak zákazník chce využiť vrátenie tovaru do 14 dní a súčasťou objednávky bol aj darček, tak je povinný ho vrátiť, inak mu môže byť pri vrátení tovaru a nevrátení darčeka účtovaný poplatok v hodnote darčeka.
 
7. PLATOBNÉ PODMIENKY
 
7.1 Za tovar a služby zakúpené v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
 
a) platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)
b) platba bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet predávajúcehu, IBAN SK8611000000002627202828, vedený v Tatra Banka a.s. 
c) platbu na základe darčekového poukazu.
 
7.2  Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré môže kupujúci využiť pri nákupe na základe dostatku voľných predplatených peňažných prostriedkov. Dátum platnosti kupónu je uvedený na ňom. Nominálnu hodnotu darčekového poukazu je možné dohodnúť s kupujúcim.
 
7.3 Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v bode 8 týchto VOP.
 
8. POPLATKY ZA PREPRAVU, BALNÉ A MOŽNOSTI PLATIEB
 
8.1 Pri platbe bezhotovostným bankovým prevodom si predávajúci za dopravné účtuje:
Slovenskou poštou s doručením 3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 2,90 €
 
8.2 Pri platbe na dobierku si predávajúci za dopravné účtuje:
Slovenskou poštou s doručením 3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 2,90 €
 
8.3 Spoločnosť si balné neúčtuje.
 
8.4 Poplatok za dopravu a balné pri nákupe nad 30,- Eur neúčtujeme iba pri objednávke so slovenskej verzie e-shopu (paracordnaramky.sk) s dodaním iba na území Slovenskej republiky.
 
8.5 Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.
 
8.6 Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo dohodnuté v objednávke.
 
9. DODACIE PODMIENKY
 
9.1 Priemerná doba expedície nášho tovaru sa pohybuje v rozmedzí 1-5 pracovných dní, v závislosti od množstva tovaru a dostupnosti na sklade. Doba expedície pri neočakávaných okolnostiach sa môže predĺžiť, v takomto prípade kupujúci bude telefonicky oboznámený. V zriedkavých prípadoch sa stáva, že Vašu objednávku nie sme schopní vybaviť, lebo medzičasom môže byť tovar vyradený z predaja výrobcom alebo dodávateľom bez toho, aby nás o tom upovedomil. V takomto prípade Vás tiež budeme bezodkladne informovať a budete mať možnosť objednávku stornovať alebo vybrať si podobný tovar. K expedičnej dobe si musíte pripočítať čas (2-3 dni) potrebný na doručenie pri zaslaní poštou, pri dodaní prepravnou spoločnosťou je to do 48 hodín. Pri doručení zásielky prepravnou spoločnosťou je potrebné uviesť do adresy doručenia mobilné telefónne číslo (priamo vo formulári záväznej objednávky), Taktiež doporučujeme uviesť adresu, na ktorej sa cez deň zdržujete, nakoľko prepravná spoločnosť vykonáva donášku spravidla počas normálneho pracovného času. Predávajúci nenesie zodpovednosť:
 
•    za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.
•    poškodenie zásielky zavinené poštou resp. prepravnou spoločnosťou
•    prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu /dodávateľa/ v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
 
9.2 Každý kupujúci je informovaný e-mailom o všetkých zmenách stavu jeho objednávky. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.
 
9.3 Tovar dodávame na celom území Slovenskej republiky. 
 
9.4 Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru (doklad o kúpe tovaru).
 
9.5 Ak Vám tovar nebol doručený ani do 7 dní po našom e-maile, kontaktujte nás prosím. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia Vám po preverení následne poskytneme e-mailom alebo telefonicky.
 
10. VÝHRADA VLASTNÍCTVA
 
10.1 Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom zaplatenia celej kúpnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.
 
10.2 V prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim pre tovar, na ktorý sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo vybaviť túto reklamáciu až v momente úplného zaplatenia kúpnej ceny k predmetu kúpnej zmluvy.
 
11. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 
11.1 Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy
 
11.1.1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 
11.1.2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 
11.1.3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 
11.1.4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 
11.1.5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 
11.1.6. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru. 
 
11.2 Kedy kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy
 
11.2.1 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, v prípadoch, ktoré sú uvedené v §7 ods. 6 zákona č. 102/2014. Z.z.
 
11.2.2 Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia si zmluvné strany všetky vzájomne prijaté plnenia. Preto pokiaľ dôjde k uplatneniu tohto práva, kupujúci je povinný dodržať nasledovné podmienky k vrátenému tovaru:
 
vrátený tovar nesmie javiť známky používania (je možné len jeho vyskúšanie)
vrátený tovar musí byť kompletný (vrátane úplnej dokumentácie a aj vysačiek)
tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe – faktúru.
 
11.2.3 Vami vrátený tovar odporúčame zaslať doporučene, nakoľko neručíme za jeho možnú stratu na ceste k nám zo strany tretieho subjektu. Zásielky na dobierku nebudú akceptované! 
 
11.2.4 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.
 
11.2.5 Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť všetky platby a náhrady, a to vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 
 
12. REKLAMAČNÝ PORIADOK A ZÁRUČNÉ PODMIENKY
 
12.1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom spotrebiteľa.
 
12.2. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania)  na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. 
 
12.3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne, v deň jeho prevzatia.
 
12.4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
 
12.5. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
- k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
- nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru podľa návodu,
- poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
- používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 
12.6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
 
12.7. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Za vadu nie je možné považovať, ako vyplýva už z povahy veci doba jej minimálnej trvanlivosti alebo doba spotreby, ktorá môže byť obmedzená na kratší čas. Doba minimálnej trvanlivosti, doba použiteľnosti, doba spotreby alebo obdobná doba je uvedená na tovare ak takémuto označeniu tovar podlieha.
 
12.8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe. Reklamáciu je vhodné zaslať písomne (poštou) alebo osobne.
 
12.9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
 
12.10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 
12.11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
- ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu,
- kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
- predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
- ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo ma kupujúci v prípade ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,
- ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 
12.12. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. O výsledku reklamačného konania je spotrebiteľ informovaný v zákonnej lehote. 
 
12.13. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko sa tovar pri preprave môže poškodiť. Odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.
 
12.14. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia predávajúceho. 
 
13. POUČENIE O ZODPOVEDNOSTI PREDÁVAJÚCEHO ZA VADY TOVARU PODľA VŠEOBECNÉHO PREDPISU - § 622 a 623 OZ, KTORÉ ZNEJÚ:
 
§622
1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne
odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len
súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady
vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to
kupujúcemu nespôsobí závažne ťažkosti.
 
§623
1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať
ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie
isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže
pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
2. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 
14. INFORMÁCIA O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOROV
 
Vážený kupujúci, v súlade so zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov Vás týmto informujeme, že  ako spotrebiteľ máte právo obrátiť sa na našu spoločnosť so žiadosťou o nápravu, ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým  sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaša práva.
 
Identifikačné a kontaktné údaje našej spoločnosti sú:
Obchodné meno: Tamás Szép
Právna forma: Živnosť
Sídlo: Eotvosova 2668/36, 945 01 Komarno
IČO: 44 008 538
 
Číslo živnostenského registra: 410-19570
 
Kontaktná osoba: Tamás Szép
Kontaktné údaje:
Telefónne číslo: +421 908 379 081
E-mail: info@paracordnaramky.sk
 
Ak naša spoločnosť na Vašu žiadosť  o nápravu odpovedala  zamietavo alebo na ňu neodpovedala  do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) je treba podať príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iné právnické osoby zapísané v zozname Ministerstva hospodárstva SR. Ako spotrebiteľ máte právo voľby, ktorému z nich uvedený návrh podáte. Zoznam je dostupný na stránke: 
 
https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1
 
Návrh môžete podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe a obsahuje zákonom predpísané náležitosti.
 
Platforma na podávanie alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu:
 
http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
 
Zároveň ste oprávnený použiť platformu riešenia sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/, kde vyplníte elektronický formulár sťažnosť na obchodníka. 
 
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od Vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur vrátane DPH. Výsledkom konania o alternatívnom riešení sporu, by mala byť dohoda predajcu a spotrebiteľa o zmierlivom vyriešení ich sporu. Avšak ani záväznosť takejto dohody nebráni stranám, aby svoj spor následne riešili súdnou cestou.
 
15. INFORMÁCIA O POSTUPOCH UPLATŇOVANIA SŤAŽNOSTÍ A PODNETOV SPOTREBITEĽOV
 
15.1 V prípade podania Vášho návrhu, pripomienky, sťažnosti alebo podnetu sa budeme týmito bezodkladne zaoberať s prihliadnutím na ich závažnosť a urgentnosť, a po odbornom preskúmaní a posúdení Vám zašleme informáciu o výsledku. Na komunikáciu s nami môžete využiť e-mailové kontakty: info@paracordnaramky.sk
 
16. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

16.1.1 Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

16.1.2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

16.1.3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

16.1.4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
  a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
  b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
  c) právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
  d) právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
  e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
  f) právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
  g) právo na prenosnosť osobných údajov,
  h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

16.1.5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve. 

16.1.6. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší obsah. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

16.1.7. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.  

16.1.8. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

16.1.9. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

16.1.10. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

16.2 Prevádzkovateľom informačných systémov osobných údajov je: Tamás Szép so sídlom: Eotvosova 2668/36, 945 01 Komarno, IČO: 44 008 538. V súvislosti s prevádzkovaním e-shopu sa spracúvajú osobné údaje v týchto informačných systémoch osobných údajov:

IS E-shop

Účelom spracúvania OÚ je predaj tovaru, vyhotovenie faktúry a dodanie tovaru. Zoznam OÚ: titul, meno, priezvisko, adresa (ulica a číslo, obec, PSČ, štát), e-mailová adresa, tel. číslo. Právnym základom je zmluvný vzťah § 10 ods. 3 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z. z.

IS Marketing

Účelom spracúvania OÚ je informovanie klientov o ponúkaných službách a tovaroch, zasielanie newsletterov. Zoznam OÚ: titul, meno, priezvisko, adresa (ulica a číslo, obec, PSČ, štát), e-mailová adresa, tel. číslo. Právnym základom je súhlas klienta. Čas platnosti súhlasu: po dobu trvania účelu, t.j. kým má klient záujem o zasielanie newsletterov.

IS Vernostný program

Účelom spracúvania OÚ je poskytovanie zliav registrovaným klientom. Zoznam OÚ: titul, meno, priezvisko, adresa (ulica a číslo, obec, PSČ, štát), e-mailová adresa, tel. číslo. Právnym základom je súhlas klienta. Čas platnosti súhlasu: po dobu trvania účelu, t.j. kým má klient záujem o poskytovanie zliav.

IS Súťaže

Účelom spracúvania OÚ je organizovanie spotrebiteľských súťaži.  Zoznam OÚ: titul, meno, priezvisko, adresa (ulica a číslo, obec, PSČ, štát), e-mailová adresa, tel. číslo. Právnym základom je súhlas klienta. Čas platnosti súhlasu: po dobu trvania účelu, t.j. kým trvá daná súťaž vrátane jej vyhodnotenia a zaslania cien.

16.3 Vaše osobné údaje sa nebudú zverejňovať, nebudú poskytnuté tretím stranám a cezhraničný prenos osobných údajov sa nebude uskutočňovať. Osobné údaje môžu byť sprístupnené prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly  a v rámci poskytovania technickej údržby poskytovateľovi IT servisu alebo poskytovateľovi webhostingu. Po splnení účelu budú Vaše osobné údaje zlikvidované.

16.4 Dotknutá osoba (klient) nie je povinná súhlas udeliť. Svoj súhlas môže u prevádzkovateľa kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa Tamás Szép so sídlom: Eotvosova 2668/36, 945 01 Komarno, IČO: 44 008 538. alebo na e-mailovú adresu info@paracordnaramky.sk

16.5 Na základe písomnej žiadosti môžete vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, presné informácie o zdroji, z ktorého sa získali osobné údaje, odpis osobných údajov, opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania alebo  ak došlo k porušeniu zákona.

17. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

17.1 Informácia o dĺžke trvania zmluvy a o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa

Zmluvy uzatvárané prostredníctvom nášho e-shopu majú charakter spotrebiteľskej kúpnej zmluvy alebo zmluvy o zhotovení veci na zákazku. Najčastejší spôsob zániku tejto zmluvy je splnením záväzkov oboch zmluvných strán. Predávajúci má povinnosť dohodnutý tovar alebo službu kupujúcemu riadne a včas dodať a kupujúci má povinnosť dohodnutý tovar alebo službu prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu. Uvedené zmluvy môžu tiež zaniknúť všeobecnými spôsobmi zániku záväzku, a to najmä odstúpením od zmluvy. V uvedených prípadoch nejde  o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť.

17.2 Všetky vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vo veciach neupravovaných týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občianskeho zákonníka a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

17.3 Predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky zmeniť v prípade legislatívnych zmien.

17.4 Všeobecné obchodné podmienky sú platné s účinnosťou od 17.04.2018

17.5 Schválenie týchto všeobecných obchodných podmienok (VOP) zo strany kupujúceho

Okamihom keď kupujúci na stránkach www.paracordnaramky.sk klikne na odkaz "objednávka s povinnosťou platby", má sa za to, že kupujúci sa riadne oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami, tieto si preštudoval a tým aj akceptoval. VOP sa týmto stávajú neoddeliteľnou súčasťou dohody zmluvných strán.